Heleen Hollenberg Regressiepraktijk
www.hollenbergregressie.nl

Homepagina

Wat is regressietherapie

Voor wie is het geschikt

Hoe verloopt regressietherapie

Over mijzelf

Tarieven

Klachtenregeling

Contact


Klachtenregeling

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat je tevreden bent over jouw sessie(s) bij mij. Een enkele keer kan dat anders lopen. Je kunt dan de volgende weg bewandelen:

  1. In eerste instantie kun je de klacht - mondeling of schriftelijk - bij mijzelf indienen. Ik probeer dan met jou het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in dat gesprek geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

  2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat jij, de klachtenfunctionaris en ik samen naar een oplossing zoeken.

  3. Ben je ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is bedoeld voor cliënten als een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend voor jou, wat betekent dat je geen mogelijkheid hebt om nog naar de rechter te gaan. Als ik echter van mening ben dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan ik wel naar de rechter stappen.
Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG), dat de klachtenprocedure uitvoert. Dit houdt praktisch in dat deze instantie een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie ter beschikking stelt. Het klachtenreglement van het NIBIG vind je hierNieuwsLaatst bijgewerkt op 10 juni 2024